1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1/1

HASKOVO, BULGARIA

classy restaurant

2014

   A classy restaurant on the outskirts of Haskovo.