1
2
3
4
5
1/1

HASKOVO, BULGARIA

city hall

2013

     The elegantly renovated City Hall of Haskovo.